Top.Mail.Ru
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Yukids Limited Liability Company (Ukids LLC, OGRN 1217700316360) dba o ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych oraz podejmując niezbędne środki w celu zapewnienia poufności otrzymanych danych osobowych.
Przed zarejestrowaniem się na jakiejkolwiek Witrynie Projektu Ukids prosimy o zapoznanie się z warunkami ochrony i przetwarzania danych osobowych (zwanymi dalej „Polityką prywatności”).
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie ze Stron Projektu Ukids po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych w odpowiednich polach Stron oznacza pełną i bezwarunkową akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności.
Jeśli nie akceptujesz w pełni warunków niniejszej Polityki prywatności, masz prawo nie rejestrować się na stronach internetowych Ukids Project.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych” i określa warunki, cele, procedurę i środki zapewniające bezpieczeństwo i ochronę Dane Osobowe Użytkownika.
1.2. Yukids LLC jako najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego Danych Osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej .
1.3. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych otrzymanych na wszelkich oficjalnych stronach internetowych projektu Ukids, w tym znajdujących się w Internecie pod następującymi adresami: www.https://ukidsacademy.com i www.ukids.rf, a także podobnie jak w przypadku korzystania z aplikacji mobilnych, platformy internetowej pod adresem w Internecie www.ukidsacademy.com, botów cyfrowych w
komunikatorów Telegram/Whatsapp i dotyczy podmiotów stowarzyszonych i/lub podwykonawców Yukids LLC.
1.4. Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności są interpretowane zgodnie z ich definicją zawartą w Ustawie federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. N 152-FZ „O danych osobowych”, ale z uwzględnieniem szczegółów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

2. TERMINY I DEFINICJE
2.1. Witryna i/lub Platforma projektu Ukids – oficjalne zasoby informacyjne projektu Ukids zamieszczone w Internecie pod adresem www.https://ukidsacademy.com, www.ukids.rf i www.ukidsacademy.com (platforma projektu Ukids), jako oraz znajdujące się pod innymi adresami w Internecie; zestaw materiałów graficznych, testowych, informacyjnych i innych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie.
2.2. System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie.
2.3. Depersonalizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, własności danych osobowych przez konkretnego Użytkownika lub inny podmiot danych osobowych.
2.4. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem lub bez użycia narzędzi automatyzacji na danych osobowych. 2.5. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika Witryny Projektu Ukids. 2.6. Użytkownik Serwisu projektu Ukids lub Użytkownik lub Odwiedzający Serwis – podmiot danych osobowych; osoba, która ma dostęp do jednej ze stron internetowych projektu Ukids i/lub Platformy i/lub czatu w komunikatorach Telegram/WhatsApp przez Internet i korzysta z materiałów edukacyjnych i informacji o projekcie pod marką Ukids.
2.7. Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób. 2.8. Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których Dane osobowe zostają bezpowrotnie zniszczone z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku których istotne nośniki danych osobowych są zniszczone.
2.9. Adres IP to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.
2.10. Cookies to niewielka część danych wysyłana przez serwer WWW i przechowywana na komputerze Użytkownika Serwisu, którym jest klient WWW lub przeglądarka internetowa.
za każdym razem, gdy jest wysyłany do serwera sieci Web w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony w witrynie sieci Web.
3. WYKAZ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 3.1. Ukids LLC zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe wyłącznie za zgodą Użytkownika.
3.2. Osoba, która wypełni formularze aplikacji internetowych na jednej z witryn internetowych Ukids, w tym formularze internetowe: „Weź udział w bezpłatnym cotygodniowym kursie”, „Rozwiąż test”, „Złóż wniosek”, „Wyświetl program
informacji”, „Pobierz MAMABOX za darmo”, z własnej woli i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Yukids LLC następujących danych osobowych:
3.2.1. imię, nazwisko i patronim Użytkownika i/lub dziecka Użytkownika; 3.2.2. e-mail;
3.2.3. telefon kontaktowy (komórkowy).
3.3. Rejestrując się na Platformie Projektu Ukids pod adresem internetowym www.ukidsacademy.com oraz korzystając z możliwości i zasobów Platformy Projektu Ukids, Użytkownik dobrowolnie, dobrowolnie i dobrowolnie świadczy
Yukids LLC wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 3.3.1. imię, nazwisko i patronim Użytkownika i/lub dziecka Użytkownika; 3.3.2. e-mail;
3.3.3. telefon kontaktowy (komórkowy);
3.3.4. miasto i/lub region zamieszkania;
3.3.5. zdjęcie Użytkownika i/lub dziecka Użytkownika;
3.3.6. data urodzenia dziecka Użytkownika;
3.3.7. informacje i dane określone przez samego Użytkownika na własnym koncie w komunikatorach Telegram i WhatsApp;
3.3.8. inne inne informacje określone w Ankiecie;
3.3.9. dane osobowe (wizerunek dziecka Użytkownika, nagranie głosu i mowy Użytkownika i jego dziecka) dobrowolnie podane przez Użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług, jak również w celu realizacji zobowiązań umownych wobec Użytkownika.
3.4. Użytkownik, wypełniając którykolwiek z formularzy internetowych na jednej ze Stron Projektu Ukids i/lub Platformie Projektu Ukids pod adresem internetowym www.ukidsacademy.com, potwierdza, że:
3.4.1. przeczytać i zapoznać się z Polityką Prywatności w całości; 3.4.2. treść i tekst Polityki Prywatności jest zrozumiały i jasny;
3.4.3. wszystkie wskazane przez niego dane należą do niego osobiście i/lub dziecka Użytkownika; 3.4.4. zgoda jest wyrażona dobrowolnie, z własnej woli i we własnym interesie i/lub w interesie własnego dziecka;
3.4.5. klikając w linki (przyciski) pod nazwami warunkowymi: „Weź udział w bezpłatnym cotygodniowym kursie”, „Rozwiąż test”, „Opuść aplikację”, „Obejrzyj program w całości”, „Pobierz „MAMABOX za darmo”, „Kontynuuj ”, Użytkownik Serwisu dobrowolnie akceptuje Politykę Prywatności oraz
dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych. 3.5. Momentem akceptacji zgody jest wypełnienie przez Użytkownika dowolnego formularza internetowego na jednej ze Stron Projektu Ukids i/lub Platformie Projektu Ukids (www.ukidsacademy.com).
3.6. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie i dodanie numeru telefonu komórkowego Użytkownika do czatu grupowego w usłudze komunikatora internetowego (komunikator), a także na wyświetlanie danych osobowych Użytkownika w czacie grupowym komunikatora zgodnie z warunkami i warunki danego posłańca. Użytkownik rozumie, że numer telefonu komórkowego będzie widoczny dla innych członków czatu grupowego.
3.7. Podczas korzystania ze Stron projektu Ukids, pobierania materiałów edukacyjnych, automatycznie rejestrowane są pewne dane dotyczące komputera, z którego Użytkownik przegląda Strony projektu Ukids. Podczas przeglądania i korzystania ze stron internetowych projektu, Ukids, Ukids LLC i inne podmioty stowarzyszone gromadzą następujące informacje techniczne:
3.7.1. Adres IP;
3.7.2. informacje z plików Cookies zbierane i przetwarzane za pomocą internetowych serwisów statystycznych (Yandex Metrika i Google Analytics i inne);
3.7.3. rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego;
3.7.4. czas dostępu;
3.7.5. Adres URL witryny, z której dokonano przejścia.
3.8. W celu realizacji stosunku umownego z Użytkownikiem i/lub w celu poprawy jakości świadczenia usług, Użytkownik dobrowolnie świadczy Yukids LLC zgodnie z art. 152.1 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, art. 152.2 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej nieodpłatna zgoda na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie wizerunku Użytkownika
i jego dziecka, fakty i informacje o Użytkowniku i dziecku Użytkownika. 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Ukids LLC przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
4.1.1. zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z Użytkownikiem lub w interesie dziecka Użytkownika;
4.1.2. zapewnienie dostępu do usług Serwisów projektu Ukids i/lub unikalnych materiałów edukacyjnych i marketingowych w celu rozwijania „umiejętności miękkich” – Soft Skills;
4.1.3. przesyłanie informacji referencyjnych, marketingowych, reklamowych i informacyjnych do Użytkowników Stron projektu Ukids, za ich zgodą, w tym w komunikatorach Telegram / WhatsApp;
4.1.4. informowanie Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail; 4.1.5. identyfikację Użytkownika na Stronach projektu Ukids;
4.1.6. ustalenia lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa loginu/hasła oraz danych osobowych Użytkownika;
4.1.7. przesyłanie Użytkownikom informacji o planowanych wydarzeniach; 4.1.8. raportowanie i statystyki;
4.1.9. promocja i reklama świadczonych usług;
4.1.10. administrowanie stronami projektu Ukids, techniczne i