Top.Mail.Ru
Umowa (oferta)
w sprawie świadczenia usług informacyjnych i doradczych”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Na mocy niniejszej umowy publicznej (zwanej dalej „Ofertą”) Ukids Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje każdej osobie, w celu rozwijania Umiejętności Miękkich w interesie własnego dziecka, zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie warunki Oferty poniżej.
1.2. Niniejsza Oferta zawiera wszystkie istotne warunki świadczenia odpłatnych usług informacyjno-doradczych oraz elementy umowy licencyjnej przy udzielaniu prawa do korzystania z materiałów (zdjęć, filmów, obrazów, ilustracji, tekstów i innych materiałów edukacyjnych) w ramach Programu / Kurs.
1.3. Zgodnie z art. 437 ust. 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (zwanym dalej „Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej”) niniejszy dokument jest ofertą publiczną i, jeśli warunki określone poniżej zostaną zaakceptowane, a Usługi Wykonawcy są odpłatne, osoba, która przyjęła niniejszą Ofertę, staje się Klientem zgodnie z paragrafem 3 artykułów 438 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej. Przyjęcie Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w Ofercie. Niedopuszczalna jest częściowa akceptacja Oferty, jak również przyjęcie Oferty na innych warunkach.
1.4. Płacąc za Usługi Wykonawcy, Zamawiający gwarantuje, że zapoznał się już i akceptuje wszystkie warunki Oferty w formie, w jakiej są one określone w tekście niniejszej Oferty, a także zapoznał się z kosztami i treścią Usługi wskazane w Serwisie Wykonawcy.
1.5. Zleceniobiorca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków płatności i taryf (pakietów) poprzez opublikowanie nowych warunków w Internecie pod adresem: www.ukidsacademy.com.
1.6. Przepisy art. 429,4. Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, kwalifikujący postanowienia niniejszej Oferty Subskrypcji jako umowy z wykonaniem na żądanie (umowa subskrypcji). Nieskorzystanie z Abonamentu przez Klienta, w tym nieobecność na webinariach, spotkaniach, spotkaniach, zajęciach lub innych wydarzeniach organizowanych przez Wykonawcę w ramach Programu/Kursu, nie oznacza, że ​​Usługi nie są świadczone przez Wykonawcę.
1.7. Wniesienie przez Klienta bezzwrotnej Opłaty Rejestracyjnej za zorganizowanie zajęć/spotkania w formacie online po przejściu przez Klienta Okresu Testowego i do momentu rozpoczęcia świadczenia Usług metodą „Abonament” ma na celu zwrot wydatki Wykonawcy poniesione na utrzymanie klasy/spotkania w formacie online, a także wszelkie inne wydatki Wykonawcy, w tym wsparcie techniczne i organizację spotkania/klasy zoom.
1.8. W związku ze świadczeniem Usług Psychologicznych objętych Programem/Kursem Zleceniobiorca występuje i działa jako agent Klienta.

2. Terminy i definicje
2.1. Przyjęcie Oferty – pełna i bezwarunkowa akceptacja Oferty poprzez pozostawienie aplikacji w Serwisie i/lub podjęcie przez Klienta działań w celu pełnego opłacenia Usług zgodnie z warunkami Oferty. Przyjęcie Oferty tworzy Umowę Oferty.
2.2. Umowa ofertowa – umowa zawarta poprzez przyjęcie Oferty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na świadczenie odpłatnych usług informacyjno-doradczych oraz przyznanie Wykonawcy prawa do korzystania z materiałów szkoleniowych (zdjęcia, filmy, obrazy, ilustracje, teksty itp.). ).
2.3. Klient jest prawnym przedstawicielem dziecka, osobą, która dokonała pełnego bezwarunkowego Przyjęcia Oferty, a tym samym jest Klientem.
2.4. Oferta – niniejszy dokument, Umowa Ofertowa na świadczenie odpłatnych usług informacyjnych i doradczych przez Wykonawcę. Oferta publikowana jest w Internecie pod adresem: www.ukidsacademy.com (dalej jako „Serwis”).
2.5. Dziecko – osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia (pełnoletność), w interesie której Wykonawca, na polecenie Zleceniodawcy, w celu rozwijania „umiejętności elastycznych” Soft Skills świadczy usługi informacyjno-doradcze metodą „Abonamentu” .
2.6. Abonament – ​​usługi informacyjne i doradcze realizowane w formie Programu/Kursu, świadczone Klientowi i jego dziecku, w wysokości i według stawki wskazanej w Serwisie.
2.7. Program/Kurs – cykl wydarzeń w formie zajęć mistrzowskich, seminarium, webinarium lub w dowolnej innej formie (w tym w formie zdalnej lub transmisji online w Internecie), odbywających się twarzą w twarz lub online zgodnie z lekcją plan i harmonogram spotkań. Nazwa, aktualne Taryfy (pakiety), koszt i inne warunki uczestnictwa w Programie/Kursie publikowane są w Serwisie pod adresem: www.ukidsacademy.com.
2.8. Certyfikat – dokument sporządzony przez Wykonawcę jednostronnie i dostępny dla Klienta na koncie osobistym do załadowania (pobrania) w formie elektronicznej po pomyślnym ukończeniu przez dziecko Klienta odpowiedniego modułu Ukids, równy jeden miesiąc. Klient rozumie, że Certyfikat wydany przez Wykonawcę nie jest państwowym dokumentem dotyczącym wykształcenia i (lub) kwalifikacji, a jedynie wewnętrznym potwierdzeniem faktu, że dziecko Klienta pomyślnie ukończyło jeden lub drugi moduł Programu Ukids.
2.9. Okres abonamentowy – okres liczony od momentu opłacenia abonamentu przez Klienta
, a do momentu jej anulowania przez Klienta.
2.10. Okres testowy – określony wedle uznania Wykonawcy i wskazany na adresie internetowym www.ukidsacademy.com, okres, w którym Wykonawca zapoznaje Klienta z możliwościami i charakterystyką Programu/Kursu. Określenia „bezpłatny” i „bezpłatny” stosowane przez Wykonawcę przy prowadzeniu działań promocyjnych są pojęciami warunkowymi, nie stanowią oferty publicznej i służą zwróceniu uwagi obywateli.
2.11. Opłata rejestracyjna - bezzwrotna jednorazowa opłata pieniężna w wysokości 1.450 (Tysiąc czterysta pięćdziesiąt) rubli 00 kopiejek, uiszczana przez Zamawiającego Wykonawcy w wysokości i w sposób wskazany na Stronie w Internecie adres https://ukids.academy/#tariffs i ma na celu zwrot kosztów Wykonawcy poniesionych na utrzymanie lekcji/spotkania w formacie online, a także wszelkich innych kosztów Wykonawcy, w tym wsparcia technicznego i organizacyjnego powiększenia spotkania/klasy, po przejściu przez Klienta Okresu Testowego i do momentu rozpoczęcia świadczenia Usług metodą „Abonament”.
2.12. Taryfa - miesięczny koszt Wykonawcy świadczącego Usługi w ramach Abonamentu, zależny od wielkości, zestawu i treści Usług. Informacje o zakresie, zawartości i parametrach Usług wskazane są w Serwisie. Koszt (kwotę) Taryf określa również Załącznik nr 1. Comiesięczne obciążanie środków zgodnie z odpowiednią Taryfą odbywa się z karty bankowej Klienta, automatycznie połączonej w Serwisie Kontrahenta z osobistym kontem Klienta, w momencie uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej.
2.13. Usługa „Zamrożenie konta” to płatna usługa świadczona Klientowi w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, za opłatą pieniężną w wysokości 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) rubli 00 kopiejek za utrzymanie wcześniej wybranego miejsca w grupie szkoleniowej Ukids przez jeden miesiąc kalendarzowy za Dziecka Klienta, a także do zapisywania określonych przywilejów na Koncie Osobistym Klienta podczas nieobecności dziecka Klienta w klasie, a mianowicie wirtualnych monet charakteryzujących aktywność Klienta i/lub Dziecka Klienta podczas przechodzenia modułów Ukids. W przypadku, gdy Klient płaci za Usługę „Zamrożenie Konta” i nie płaci za Usługi metodą „Abonament”, Zleceniobiorca oznacza świadczenie Usług metodą „Abonament” na czas trwania usługi „Zamrożenie Konta” . Usługa dostępna jest po upływie co najmniej 1 płatnego miesiąca kalendarzowego w Taryfie „Standard”, „Optymalna”. All Inclusive i/lub Premium.
2.14. Umiejętności miękkie to „umiejętności miękkie”, zestaw ogólnych umiejętności ściśle związanych z osobistymi cechami Dziecka, umiejętności międzyzawodowych, które pomagają rozwiązywać problemy życiowe i pracować z innymi ludźmi.
2.15. „Gra finansowa” – wewnętrzny system motywacyjny (program lojalnościowy) w formie platformy internetowej znajdującej się w Internecie pod adresem https://shop.ukids.academy/, w ramach którego Klient lub Dziecko Klienta ma możliwość dokonywania wybór i wymianę Monet na określony produkt lub produkt cyfrowy, jeśli Kontrahent takowy posiada. Wymagana liczba Monet do wymiany jest wskazana na stronach w Internecie https://shop.ukids.academy/.
2.16. Moneta - środek do wyboru, wymiany i odbioru produktu lub produktu cyfrowego na stronach internetowych https://shop.ukids.academy/, jeśli Kontrahent posiada określony produkt/produkt cyfrowy. Monety są doliczane po lekcji na wewnętrzne konto wirtualne Klienta lub Dziecka Klienta na następujące czynności:
frekwencja na lekcji - 1 (jedna) Moneta;
aktywny udział w lekcji - 1 (jedna) Moneta;
praca domowa - 1 (jedna) Moneta;
ukończone „Mom-box” - 1 (jedna) Moneta;
napisanie recenzji za pomocą hiperłącza dostarczonego przez osobistego menedżera - 1 (jedna) Moneta.
Gromadzenie Monet odbywa się we wszystkich Taryfach: a mianowicie: Taryfa „Standardowa”, Taryfa „Optymalna”. All Inclusive, Taryfa Premium i Taryfa Minimalna (taryfa archiwalna, niedostępna dla nowych klientów).
Wymiana Monet na konkretny produkt/produkt cyfrowy wskazany na stronach internetowych https://shop.ukids.academy/ odbywa się dopiero po upływie trzech płatnych kalendarzowych miesięcy szkolenia z taryf „Standard”, „ Optymalny. All Inclusive” i/lub „Premium” i nie później niż 1 miesiąc kalendarzowy po ostatnim płatnym kalendarzowym miesiącu studiów według stawek „Standard”, „Optymalny”. All Inclusive i/lub Premium. Minimalna liczba Monet do wymiany wynosi od 40. Monety nie sumują się, jeśli w programie uczestniczy dwoje dzieci Klienta. Wymiana Monet w serwisie internetowym https://shop.ukids.academy/ odbywa się wyłącznie za pomocą zgromadzonych Monet.


3. Przedmiot umowy
3.1. Przedmiotem niniejszej Oferty jest świadczenie usług informacyjno-doradczych na rzecz Klienta w celu rozwijania Umiejętności Miękkich w interesie własnego dziecka.
metodą „Subskrypcji” w cyklu miesięcznym poprzez przeprowadzenie szeregu wydarzeń w formie seminariów tematycznych, spotkań, webinariów, kursów, zajęć, kursów mistrzowskich oraz innych wydarzeń osobiście lub online, w tym w ramach realizowanych Programów/Kursów ( zwane dalej „Usługami”) , w sposób określony w niniejszej Ofercie.
3.1.1. W okresie Testowym przedmiotem niniejszej Oferty jest świadczenie na rzecz Klienta usług informacyjno-doradczych w celu rozwijania Umiejętności Miękkich w interesie własnego dziecka, realizowanych w formie odrębnych wydarzeń i zajęć, przez okres o czasie ustalonym według uznania Zleceniobiorcy i wskazanym pod adresem internetowym www.ukidsacademy.com, w ramach którego Zleceniobiorca zapoznaje się z możliwościami i charakterystyką Programu/Kursu.
3.2. Klient potwierdza, że ​​przed zawarciem Umowy (przyjęcie niniejszej Oferty i zapłatą za Usługi) otrzymał od Wykonawcy wszystkie pełne informacje dotyczące terminu, kosztów, trybu świadczenia Usług.
3.3. Klient potwierdza, że ​​efektem Usług w ramach niniejszej Oferty będą działania Zleceniobiorcy polegające na prowadzeniu seminariów tematycznych, kursów, zajęć, webinariów, kursów mistrzowskich oraz innych wydarzeń w interesie dziecka Klienta osobiście lub online z wykorzystaniem Internetu, w tym liczba zrealizowanych w ramach Programów/Kursów, na specjalnej platformie (stronie internetowej) Wykonawcy zwanej Ukids.
3.4. Lista seminariów tematycznych, Programów/Kursów, kursów mistrzowskich i/lub wydarzeń, a także charakterystyka, skład, zawartość Programu/Kursów i parametry Usług publikowane są na Stronie Internetowej pod adresem www.ukidsacademy.com .
3.5. Świadcząc Usługi, Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy praw do korzystania z materiałów (treści, zdjęć, audio, wideo, obrazów, informacji tekstowych i innych materiałów edukacyjnych) na warunkach prostej, nieprzenoszalnej ograniczonej i niewyłącznej licencji na okres umowy określonej w punkcie 11 Umowy.

4. Oświadczenia i gwarancje Stron
4.1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że jest osobą prawną zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
4.2. Klient zapewnia i gwarantuje, że podejmując działania zmierzające do przyjęcia Oferty:
4.2.1 posiada uprawnienia do nawiązania stosunków umownych z Wykonawcą, zapoznał się w całości z warunkami Oferty;
4.2.2. ukończył 18 lat;
4.2.3. nie jest zarejestrowana u psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, nie jest poddawana psychoterapii; nie cierpi na zaburzenia psychiczne/psychiczne, przedłużającą się depresję;
4.2.4. nie przyjmuje substancji i preparatów psychotropowych, odurzających i innych, w tym zabronionych lub zabronionych do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej;
4.2.5. działa jako przedstawiciel prawny swojego dziecka, jak również w interesie własnego dziecka;
4.2.6. dokonuje Przyjęcia Oferty poprzez opłacenie Usług na zasadzie dobrowolności;
4.2.7. w pełni rozumie znaczenie i konsekwencje swoich działań dla zawarcia i realizacji warunków Umowy;
4.2.8. powiadomił o umieszczeniu własnych danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka w bazie danych osobowych Wykonawcy, w celu świadczenia i odbioru Usług oraz wypełniania zobowiązań umownych;
4.2.9. dobrowolnie wyraża zgodę na świadczenie Usług przez Zleceniobiorcę na umieszczenie i dodanie numeru telefonu komórkowego Zleceniodawcy do czatu grupowego w usłudze komunikatora internetowego (komunikator), a także wyświetlanie danych Zleceniodawcy w czacie grupowym komunikatora zgodnie z zasady odpowiedniego posłańca;
4.2.10. udziela Zleceniobiorcy zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka, w tym na ich wykorzystywanie w celach marketingowych i informacyjnych, a także w celu promocji Usług Zleceniobiorcy.

5. Tryb i warunki świadczenia Usług, dostawy i odbioru Usług
5.1. Zgodnie z warunkami Oferty Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi, a Klient zobowiązuje się za nie zapłacić.
5.2. Rodzaje i nazwa, aktualny koszt (taryfy/pakiety) oraz inne cechy świadczonych Usług są publikowane na Stronie Wykonawcy w odpowiednich sekcjach.
5.3. Usługi podlegają świadczeniu przez Zleceniobiorcę wyłącznie na warunkach pełnej przedpłaty dokonanej przez Zleceniodawcę zgodnie z warunkami niniejszej Oferty.
5.4. Po zawarciu Umowy i dokonaniu 100% przedpłaty kosztów świadczonych Usług Wykonawca świadczy na rzecz Klienta Usługi w formie wskazanej na Stronie Wykonawcy lub na odległość (online).
Po opłaceniu Usług Klient otrzymuje link i/lub dostęp do zasobu internetowego. W przypadku przyznania Klientowi dostępu, dostęp ten jest ograniczony do prawa do oglądania audycji/utworu audiowizualnego online lub do późniejszego obejrzenia nagrania tej audycji/utworu audiowizualnego w określonym zasobie internetowym. Wszelkie kopiowanie, zapisywanie, zamieszczanie, publikowanie, nadawanie itp. nagrywanie, w tym do celów osobistych
Komputery, urządzenia elektroniczne, serwery, strony internetowe, hosting wideo, zasoby elektroniczne i internetowe są zabronione.
5.5. Formę świadczenia Usług we wszystkich przypadkach określa Wykonawca.
5.6. Wszelkie wydarzenia/spotkania (w tym w ramach Programów/Kursów) realizowane przez Wykonawcę osobiście lub online, w formie master class, seminarium, webinarium lub w dowolnej innej formie (w tym w formie zdalnej lub transmisji online w Internecie ”) są realizowane przez Wykonawcę w dniu i godzinie określonej na Terenie Budowy i/lub w wiadomości elektronicznej przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w komunikatorze (komunikator) na numer telefonu Klienta. W takim przypadku, jeżeli informacje wskazane na Terenie Budowy różnią się od informacji wskazanych w komunikacie, Wykonawca zobowiązany jest kierować się informacjami wskazanymi w komunikacie.
5.7. Marki UKIDS i UKIDS są chronionymi rezultatami działalności intelektualnej. Wykonawca posiada wyłączne prawa do wszelkich materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do świadczenia Usług. Oryginalne materiały szkoleniowe nie są przekazywane Klientowi. Po wykonaniu Usług Zleceniobiorca ma prawo do udostępnienia Zleceniodawcy nagrania wideo i audio z minionej sesji na zasadach prostej licencji niewyłącznej bez prawa do rozpowszechniania i sublicencjonowania materiałów. Klient zgadza się, że otrzymane materiały szkoleniowe nie mogą być kopiowane, powielane i wykorzystywane w celach komercyjnych. Klient nie może przetwarzać, rozpowszechniać, oprawiać, transmitować, upubliczniać lub w inny sposób wykorzystywać, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, materiałów szkoleniowych oraz marek UKIDS i UKIDS.
5.8. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków Oferty dotyczących wyłącznych praw Wykonawcy do oryginalnych materiałów edukacyjnych oraz marek „UKIDS” i „UKIDS”, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości 100 000 (sto tysięcy) rubli 00 kopiejek za każdy przypadek naruszenia praw Wykonawcy lub odszkodowanie za wszelkie szkody.
5.9. W przypadku braku możliwości świadczenia Usługi w wyznaczonym terminie, Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę na 1 (jeden) dzień kalendarzowy przed deklarowanym terminem i odroczyć świadczenie Usług na inny termin. Ostrzeżenie realizowane jest poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie/w sieciach społecznościowych, w komunikatorze, wysyłce SMS, ustnie telefonicznie, o czym Klient informuje płacąc za Usługę lub w inny wybrany przez Wykonawcę sposób.
5.10. Jeżeli o ustalonej godzinie Klient nie połączy się z transmisją online, spotkaniem online, a także nie powiadomi o tym na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługę uważa się za wykonaną i nie przesuwa się na inny czas.
5.11. Klient ma prawo do skorzystania z opuszczonej lekcji w nagraniu w przypadku braku możliwości osobistego przybycia na lekcję.
5.12. Zleceniodawca ma prawo, w przypadku wolnych miejsc w innych grupach i zdolności organizacyjnej Zleceniobiorcy, z nieusprawiedliwionego powodu, do przełożenia raz w miesiącu jednej lekcji, webinaru, spotkania lub innego wydarzenia realizowanego w ciągu miesiąca od Subskrypcji Programu/Kursu. Ograniczenie przełożenia (raz w miesiącu) lekcji, webinaru lub innego wydarzenia realizowanego w okresie jednego miesiąca od Zapisu na Program/Kurs wynika z kosztów Wykonawcy z tytułu organizacji zajęć, webinaru lub innego wydarzenia, kosztów organizacji konferencji zoom, oraz płacenie za usługi specjalisty/nauczyciela.
5.12.1. Klient ma prawo do zakupu od Wykonawcy i opłacenia Usługi „Zamrożenie Konta” na okres długiej nieobecności własnego Dziecka.
5.13. Potwierdzeniem wykonania usługi jest przesłanie na e-mail, telefon lub inny kanał komunikacji wskazany podczas rejestracji (opłaty) wiadomości, że usługa (transmisja online, sesja, lekcja, seminarium itp.) zakończyła się powodzeniem i/lub została wysłana do podany podczas rejestracji (płatności), e-mail, telefon lub inny kanał komunikacji linki do badania oceny jakości NPS.
5.14. Usługę uważa się za wykonaną w całości, jeżeli w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od zakończenia jej świadczenia Klient nie przesłał Wykonawcy na adres e-mail wskazany w niniejszej Ofercie roszczenia z tytułu złej jakości Usługi .
5.1.5. Dostawa i odbiór świadczonych Usług następuje po zakończeniu świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy bez obowiązkowego podpisywania przez Strony Protokołu odbioru i przekazania wykonanych usług.
5.1.6. W przypadku, gdy podczas spotkania, zajęć lub innego wydarzenia w ramach Programu/Kursu u Klienta lub jego dziecka wystąpi awarie techniczne i/lub awarie trwające 15 minut lub dłużej, Usługi uważa się za świadczone prawidłowo. Jednocześnie Wykonawca w ciągu pierwszych 15 minut po wystąpieniu awarii technicznej u Klienta dokłada wszelkich starań, aby przywrócić komunikację z Klientem lub jego dzieckiem. W przypadku pomyślnego przywrócenia komunikacji Zleceniodawca i Wykonawca kontynuują spotkanie online, zajęcia lub inne wydarzenie realizowane w ramach Programu/Kursu, natomiast łączna
Czas trwania spotkania online, zajęć lub innego wydarzenia w ramach Programu/Kursu nie wydłuża się ze względu na cechy organizacyjne i techniczne.

6. Warunki płatności i procedura płatności
6.1. Koszt Usług Wykonawcy/Koszt Abonamentu (cena umowna) wskazany jest w cennikach zamieszczonych na Budowie oraz w Załączniku nr 1. Koszt Usług Wykonawcy obejmuje opłatę licencyjną za prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych na warunkach prostej licencji niewyłącznej w wysokości 1% (jeden procent) kosztu Usług Wykonawcy, w tym „Subskrypcja” metoda.
6.1.1. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej wniesionej przez Klienta w formie bezgotówkowej Zleceniobiorca wskazuje w Serwisie pod adresem internetowym www.ukidsacademy.com.
6.2. Płacąc koszt Usług Wykonawcy, Klient wyraża zgodę na wszystkie warunki Oferty.
6.3. Umowa jest uważana za zawartą i wchodzi w życie dla stron z chwilą uiszczenia przez Klienta kosztu Usług/kosztu Abonamentu. Terminem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy w wysokości 100% (sto procent) kosztu Usług.
6.4. Płatność za Usługi odbywa się poprzez dokonanie 100% przedpłaty.
6.5. Koszt Usług Kontrahenta (koszt abonamentu miesięcznego) Klient opłaca w formie bezgotówkowej poprzez pobranie środków z karty bankowej automatycznie połączonej w Serwisie Kontrahenta z osobistym kontem Klienta, w momencie uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej .
Inny sposób i tryb bezgotówkowej zapłaty przez Klienta Abonamentu za korzystanie z Abonamentu przez Klienta przez okres równy 6 miesięcy. lub 12 miesięcy, mogą być dodatkowo uzgodnione z Wykonawcą.
6.6. Przy wpłacie Opłaty Rejestracyjnej lub przy opłaceniu usług Kontrahenta za każdy kolejny miesiąc korzystania z Abonamentu Karty Bankowej, karta bankowa Klienta jest automatycznie powiązana z osobistym kontem Klienta. Klient może rozwiązać kartę bankową w ustawieniach lub kontaktując się z obsługą techniczną.
6.7. Płatność za Abonament odbywa się na warunkach wniesienia przez Klienta opłaty abonamentowej. Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej za korzystanie z Subskrypcji wskazana jest na Stronie, a także w Załączniku nr 1 do Umowy.
6.7.1. W celu dokonania rezerwacji miejsca dla Dziecka Klienta oraz w celu zachowania określonych przywilejów dla Dziecka Klienta w postaci wirtualnych monet charakteryzujących aktywność Klienta i/lub Dziecka Klienta podczas przechodzenia modułów Ukids, Zleceniodawca ma prawo do zakupu od Wykonawcy i zapłaty na warunkach 100% przedpłaty Usługę „Zamrożenie Konta”, która pozwala w okresie „Abonamentu” nie uczestniczyć w czterech zajęciach Wykonawcy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego i nie płacić dla Subskrypcji. W trakcie świadczenia na rzecz Klienta Usługi „Zamrożenie Konta” oraz braku zapłaty za Usługi metodą „Abonament”, Wykonawca oznaczy świadczenie Usług metodą „Abonament” przez okres świadczenia Usługi Usługa „Zamrożenie konta”.
6.8. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty abonamentowej za korzystanie z Subskrypcji w całości za okres korzystania z Subskrypcji z góry w dniu zakończenia poprzedniego okresu korzystania z Subskrypcji.
6.9. Klient ma prawo odmówić dalszego korzystania z Subskrypcji w ustawieniach Serwisu. W przypadku odmowy skorzystania przez Klienta z Subskrypcji, saldo środków wpłaconych przez Klienta tytułem opłaty abonamentowej za korzystanie z odpowiedniej Subskrypcji nie podlega zwrotowi.
6.10. W przypadku prowadzenia kampanii reklamowych mających na celu reklamowanie Usług Kontrahenta (dopiero po potwierdzeniu przez Kontrahenta warunków promocji) poprzez oferowanie Klientowi lub potencjalnemu Klientowi usług w postaci Okresu testowego, koszt Usług/koszt Abonamentu wynosi pod warunkiem zapłaty na specjalnych (wyłącznych) warunkach wskazanych Zleceniodawcy przez przedstawiciela Kontrahenta w przesłanej wiadomości e-mail lub na warunkach wskazanych Zleceniodawcy przez przedstawiciela Zleceniobiorcy podczas webinaru lub innego wydarzenia online.

7. Obowiązki Stron
7.1. Klient zobowiązuje się:
7.1.1. Zapłacić za Usługi w sposób określony w Ofercie.
7.1.2. Poinformuj Wykonawcę o przełożeniu lekcji na 24 godziny przed planowaną datą i godziną.
7.1.3. Traktuj własność Wykonawcy ostrożnie, aw przypadku uszkodzenia mienia Wykonawcy zwróć go zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
7.1.4. Terminowo przekaż wszystkie niezbędne dokumenty i informacje Wykonawcy.
Podaj Wykonawcy swoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę tych danych i wykorzystanie ich do przesyłania wiadomości informacyjnych o Zleceniobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS. Kontrahent zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Klienta. Jednocześnie z powyższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych, Klient wyraża również pełną zgodę na otrzymywanie wiadomości od Kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS, w tym wiadomości
treści reklamowe.
7.1.5. Niezależnie zapewnić techniczną możliwość korzystania z Usług Wykonawcy, ze swojej strony, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi opisanymi w punkcie 8. niniejszej Oferty.
7.1.6. Ściśle i bezwarunkowo przestrzegaj następujących Zasad Postępowania podczas korzystania z Usług (osobiście, online):
- przestrzegać dyscypliny i ogólnie przyjętych norm postępowania, w szczególności okazywać szacunek dla personelu Wykonawcy i innych Klientów, nie naruszać ich honoru i godności;
- nie dopuszczać do agresywnych zachowań w trakcie świadczenia Usług, nie ingerować w świadczenie/odbiór Usług przedstawicielowi Zleceniobiorcy lub innym Klientom, nie dopuszczać do oświadczeń (ustnych, pisemnych) niezwiązanych z tematem seminarium, kurs, lekcje mistrzowskie itp.;
- niewykorzystywania informacji otrzymanych od Wykonawcy w sposób, który może prowadzić lub będzie prowadzić do naruszenia interesów Wykonawcy;
- niewykorzystywania materiałów dostarczonych przez Wykonawcę w celu zarobkowym poprzez ich wielokrotne powielanie i powielanie (publikacje w prasie i innych wydawnictwach, wystąpienia publiczne itp.) oraz w inny sposób;
- nie rozpowszechniać w żaden sposób, m.in. osobom trzecim nie kopiować, nie zapisywać, publikować, publikować publicznie, zamkniętych, otwartych źródeł dla jakiegokolwiek kręgu osób (w tym na własny użytek) dostarczonych przez Wykonawcę: informacji, materiałów, instrukcji, nagrań, filmów itp. d . seminaria, kursy, kursy mistrzowskie i inne usługi świadczone przez Wykonawcę;
- nie pojawiania się na zajęciach z objawami / w stanie odurzenia alkoholowego, narkotycznego lub innego oraz nie używania środków alkoholowych i odurzających na terenie Zleceniobiorcy i/lub w trakcie świadczenia Usług;
- nie używać wulgaryzmów, nie używać w komunikacji wyrażeń, które mogą obrazić przedstawiciela Wykonawcy lub innych Klientów;
- nie rozpowszechniają reklam i nie oferują usług zasobów osób trzecich, usług własnych lub usług osób trzecich.
7.1.7. Uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach i spotkaniach związanych z Programem/Kursem w odpowiednim czasie.
7.1.8. Zaakceptuj od Wykonawcy Usługi świadczone zgodnie z niniejszą Umową.
7.1.9. Sumiennie wykonuje zalecenia i zadania zlecone przez Wykonawcę.
7.1.10. Terminowo iw pełni wypełnić wszystkie zadania domowe przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. Pliki prac domowych przesyłane są do Klienta pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem komunikatora (komunikatora).
7.1.11. Okresowo sprawdzaj Witrynę, pocztę e-mail lub komunikator (komunikator) w celu uzyskania aktualnych informacji o Programie/Kursie, planie lekcji i harmonogramie spotkań.
7.1.12. Podłącz wszystkie niezbędne urządzenia i skonfiguruj techniczne możliwości uczestniczenia dziecka w lekcji/webinarium online lub innym wydarzeniu realizowanym w ramach Programu/Kursu.
7.1.13. Nie rozpowszechniaj negatywnych i negatywnych informacji o Kontrahencie, świadczonych Usługach.
7.1.14. Obowiązkowe jest osobiste uczestnictwo we wszystkich zajęciach, webinariach, spotkaniach lub innych wydarzeniach realizowanych dla dziecka Klienta w ramach Programu/Kursu.
Wszystkie warunki i zasady wymienione w punkcie 7.1 Oferty są podstawowymi warunkami Umowy.
7.1.15. Zapewnij dziecku wsparcie techniczne podczas zajęć online, webinaru, spotkania lub innego wydarzenia realizowanego w ramach Programu/Kursu.

7.2. Wykonawca zobowiązuje się:
7.2.1. Organizuje i zapewnia prawidłowe świadczenie Usług wskazanych w Serwisie.
7.2.2. Zapewnij pomieszczenia na zajęcia spełniające wymagania sanitarne i higieniczne (jeśli dotyczy).
7.2.3. Wykorzystywanie wszelkich danych osobowych oraz innych informacji poufnych o Kliencie wyłącznie w celu świadczenia Usług, nie przekazywanie ani pokazywanie osobom trzecim posiadanej przez niego dokumentacji i informacji o Kliencie.
7.2.4. Okazuj szacunek Klientowi, nie naruszaj jego praw do wolności sumienia, informacji, swobodnego wyrażania własnych opinii i przekonań.

8. Wymagania techniczne
8.1. Klient odpowiada za spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez cały okres świadczenia Usług oraz za organizację miejsca pracy przed wykonywaniem zawodu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usług lub ich nieodpowiednią jakość, jeżeli przyczyną był brak niezbędnego oprogramowania lub problemy techniczne z połączeniem internetowym po stronie Zleceniodawcy.
8.2. Minimalne wymagania systemowe na PC:
8.2.1. System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.11, IOS 12.2,
Androida 5;
8.2.2. Najnowsza stabilna wersja przeglądarki Google Chrome/Safari z automatyczną aktualizacją;
8.2.3. RAM: 4 GB lub więcej;
8.2.4. Procesor: Intel Core i3 lub odpowiednik;
8.2.5. Obecność mikrofonu i kamery wideo;
8.2.6. Połączenie internetowe od 3 Mb/s.
8.3. Zalecane wymagania systemowe na PC:
8.3.1. System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.11 i nowsze, IOS 12.3 i nowsze, Android 5 i nowsze;
8.3.2. Najnowsza stabilna wersja przeglądarki Google Chrome/Safari z automatyczną aktualizacją;
8.3.3. RAM: 6 GB lub więcej;
8.3.4. Procesor: Intel Core i5 lub odpowiednik;
8.3.5. Obecność mikrofonu i kamery wideo;
8.3.6. Połączenie internetowe od 10 Mb/s
8.4. Organizacja miejsca pracy:
8.4.1. Zamknij wszystkie programy, które mogą zająć większość kanału internetowego (na przykład hosting plików);
8.4.2. Aby skorzystać z usługi, Klient musi skonfigurować dla dziecka wszelkie urządzenia techniczne, a także zapewnić dostęp do mikrofonu i kamery na swoim urządzeniu technicznym.
8.4.3. Zleceniodawca zgadza się, że świadczenie Usług przez Zleceniobiorcę jest możliwe tylko wtedy, gdy Zleceniodawca korzysta z komputera osobistego lub tabletu.
Wykonawca nie zaleca Klientowi korzystania z telefonu komórkowego podczas webinaru, spotkania zbliżeniowego lub innego wydarzenia online.

9. Prawa Stron
9.1. Klient ma prawo:
9.1.1. Wymagać prawidłowego i terminowego świadczenia Usług przez Wykonawcę.
9.1.2. Kontaktować się z Wykonawcą we wszystkich sprawach związanych ze świadczeniem Usług, a także zadawać pytania związane ze świadczeniem Usług.
9.1.3. Aby wypisać się drogą e-mailową poprzez kliknięcie w link „Wypisz się” znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta lub w przypadku chęci wypisania się z wszelkiego rodzaju korespondencji należy wysłać prośbę na adres e-mail podany na Witrynie Wykonawcy lub w niniejszej Ofercie.
9.1.4. Terminowo brać udział w konsultacjach, spotkaniach, realizować zadania i przekazywać niezbędne dane Wykonawcy.
9.1.5. Prześlij na swoje konto osobiste Certyfikat, który nie jest państwowym dokumentem dotyczącym wykształcenia i (lub) kwalifikacji, potwierdzającym pomyślne ukończenie odpowiedniego modułu Ukids.
9.1.6. Złóż zamówienie na usługę „Zamrożenie konta”.
9.1.7. Z zastrzeżeniem zasad, gromadź Momenty, wybieraj i wymieniaj Monety na konkretny produkt/produkt cyfrowy, jeśli Kontrahent go posiada.
9.1.8. Śledź saldo (liczbę) zgromadzonych Monet na koncie osobistym na stronie internetowej Wykonawcy, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.
9.1.9. Skontaktuj się z odpowiedzialnym menedżerem, aby uzyskać prośbę o liczbę zgromadzonych monet na koncie wirtualnym.
9.1.10. Po upływie co najmniej 3 płatnych miesięcy kalendarzowych w Taryfie „Standard”, „Optymalna”. All Inclusive” i/lub „Premium” w celu wymiany Monet na jeden lub inny produkt/produkt cyfrowy wskazany na stronach internetowych https://shop.ukids.academy/.

9.2. Wykonawca ma prawo:
9.2.1. Angażować współwykonawców lub wybrane przez nich osoby trzecie do świadczenia Usług, a także angażować psychologów na warunkach umowy agencyjnej do świadczenia Usług.
9.2.2. Samodzielnie określają formy i sposoby świadczenia Usług, z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, a także szczegółowych warunków Oferty.
9.2.3. Samodzielnie ustalać skład specjalistów świadczących Usługi.
9.2.4. Według własnego uznania, określ i ustaw koszt Usług.
9.2.5. Świadczenia Usług wyłącznie po wpłacie przez Klienta zaliczki i Akceptacji niniejszej Oferty.
9.2.6. Otrzymywania od Klienta wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia jego zobowiązań wynikających z Oferty. W przypadku niepodania lub niepełnego lub nieprawidłowego podania informacji przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonywanie swoich zobowiązań do czasu dostarczenia wymaganych informacji w całości.
9.2.7. Zawiesić, ograniczyć lub zakończyć świadczenie Usług na rzecz Klienta w dowolnym momencie z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.
9.2.8. Zawieszenia Klienta z zajęć bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, jeśli Klient nie przestrzega zasad Programu/Kursu i/lub warunków niniejszej Oferty.
9.2.9. Wstrzymać świadczenie Usług w przypadku nieprawidłowego zachowania Klienta, które przeszkadza w realizacji Programu/Kursu i/lub innego zdarzenia.
9.2.10. Jednostronnie zmienić warunki świadczenia Usług.
9.2.11. Organizuj kontrolę nad terminem i jakością pracy domowej Klienta.
9.2.12. odmówić naliczenia i/lub wymiany na rzecz Klienta lub Dziecka Klienta na konkretny produkt wskazany na stronach internetowych https://shop.ukids.academy/, jeżeli Klient lub Dziecko Klienta nie przestrzega zasad oraz warunki naliczania i wymiany Monet.

10. Odpowiedzialność Stron i rozstrzyganie sporów
10.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Oferty zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
10.2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy, jeżeli niemożność taka powstała na skutek zakłóceń w pracy w Internecie, oprogramowania lub sprzętu technicznego Zleceniodawcy, awarii w działaniu usług komunikatorów (komunikatorów) . Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, terminowość i inne parametry świadczenia usług doradczych przez psychologów.
10.3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie Usług, jeżeli:
a było to wynikiem nierzetelności, niewystarczającej lub nieaktualności informacji przekazanych przez Klienta, a także innych naruszeń Oferty przez Klienta.
10.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność świadczonych Usług z oczekiwaniami i potrzebami Zleceniodawcy. Jednocześnie subiektywna negatywna ocena przez Zleceniodawcę Usług świadczonych przez Wykonawcę nie stanowi powodu do uznania Usług za niewykonane lub wykonane nienależycie.
10.5. Wszelkie wymagania Zamawiającego rozpatrywane są wyłącznie na podstawie uzasadnionej pisemnej prośby przesłanej Wykonawcy na adresy wskazane w niniejszej Ofercie.
10.6. Wszelkie spory i spory wynikające z niniejszej Oferty Strony rozstrzygają w drodze negocjacji, a także w postępowaniu reklamacyjnym. Procedura reklamacyjna rozstrzygnięcia sporu polega na przesłaniu pisemnego roszczenia na adres e-mail zainteresowanego z obowiązkowym przesłaniem oryginału roszczenia w formie listu wartościowego wraz z opisem załącznika.
10.7. Termin odpowiedzi na reklamację wynosi 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
10.8. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami w postępowaniu reklamacyjnym, a także w przypadku nieotrzymania odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w pkt 10.7 Umowy, spór podlega rozstrzygnięciu na drodze sądowej zgodnie z art. z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sądzie właściwym dla siedziby Wykonawcy.
10.9. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego któregokolwiek z obowiązków Zamawiającego przewidzianych w Ofercie, Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Oferty i rozwiązać umowę.

11. Warunki ważności
11.1. Oferta wchodzi w życie z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty za Usługi Wykonawcy sposobami wskazanymi w niniejszej Ofercie oraz na stronie Wykonawcy i obowiązuje przez czas trwania Subskrypcji.
11.2. W zakresie realizacji zobowiązań do zapłaty za Usługi Umowa obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia tych zobowiązań.

12. Podstawy i tryb rozwiązania Oferty
12.1. Oferta nie wymaga opieczętowania i/lub podpisania dokumentu przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy zachowaniu pełnej mocy prawnej.
12.2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Oferty i/lub wycofania Oferty w dowolnym czasie według własnego uznania. W przypadku dokonania zmian w Ofercie, zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie, chyba że w momencie publikacji zmian w Ofercie zostanie ustalony lub określony inny okres wejścia w życie.
12.3. Oferta może zostać wypowiedziana przed terminem za zgodą Stron w każdym czasie poprzez podpisanie umowy o wypowiedzeniu Oferty. W takim przypadku datą zakończenia Oferty jest data podpisania określonej Umowy o wypowiedzeniu. Umowa może zostać sformalizowana w formie wymiany listów, zgodnie z którą następuje wola każdej ze Stron rozwiązania Oferty oraz ustalana i uzgadniana jest kolejność zbycia.
12.4. Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy Oferty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zapłaty za Usługi, zgodnie z art. 25 ustawy Federacji Rosyjskiej z dnia 07.02.1992 N 2300-1 „O ochronie praw konsumentów”, jeżeli nie rozpoczął jeszcze korzystania z Usług i jest osobą fizyczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przesłane w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w niniejszej Ofercie.
Jeżeli Zamawiający, który zapłacił koszt Usług Wykonawcy, jednostronnie odmówi wykonania Oferty i rozwiąże niniejszą Umowę, wówczas kwota do zwrotu Zamawiającemu zostanie obliczona proporcjonalnie w następujący sposób: kwota zapłacona przez Zamawiającego pomniejszona o koszt usług świadczonych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy.
12.5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia wypowiedzenia i powiadomienia Zamawiającego o decyzji w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania Wniosku od Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w niniejszej Ofercie.
12.6. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o zwrocie środków Zamawiającemu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu środki w wysokości określonej w wypowiedzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wypowiedzenia od Zamawiającego.
12.7. Kwota zwrotu jest wypłacana przez Klienta zgodnie z danymi bankowymi użytymi przy płatności za Usługi.
12.8. Wniosek przesłany w imieniu Zamawiającego musi być podpisany własnoręcznie i przesłany w formie dobrze przeczytanego zeskanowanego egzemplarza na adres e-mail Wykonawcy wskazany w niniejszej Ofercie. Wniosek zawierający żądanie zwrotu opłaconego kosztu Usług musi zawierać nazwisko, imię, patronimię Klienta, jego dane paszportowe, a także pełne dane bankowe Klienta.
12.9. Kwota zwrotu jest wypłacana na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy (zwanego dalej „Wnioskiem”). Wniosek należy przesłać na adres e-mail Wykonawcy wskazany w niniejszej Ofercie.
12.10. W przypadku Usług i Premii przekazanych Klientowi jako prezent, środki nie są zwracane.
12.11. W przypadku, gdy Klient zażąda zwrotu pieniędzy
środków na Usługi zakupione na kredyt (w ratach), wypłata środków następuje przelewem na rachunek bieżący klienta odpowiadający bankowi świadczącemu usługę kredytu konsumenckiego, pomniejszona o kwotę oprocentowania określonego w umowie kredytu konsumenckiego.
12.12. Wykonawca ma prawo odrzucić Ofertę (wykonanie Oferty) i zakończyć świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Oferty.
12.13. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w Ofercie Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu środków w wysokości pomniejszonej o rzeczywiste wydatki Wykonawcy poniesione przez Wykonawcę na dzień rozwiązania Umowy . Wydatki Wykonawcy mogą obejmować koszty przygotowania materiałów szkoleniowych do Programu/Kursu, koszty opłacenia usług osób trzecich/nauczycieli zawodowych, koszty reklamy i marketingu, prowizje bankowe za zwrot środków, usługi komunikacyjne i inne poniesione koszty przez Wykonawcę w celu zorganizowania świadczenia Usług w interesie dziecka Klienta. Opłata rejestracyjna wniesiona przez Klienta nie podlega zwrotowi przez Wykonawcę na rzecz Klienta.

13. Siła wyższa
13.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań wynikających z Oferty, jeżeli niewykonanie zobowiązania było następstwem siły wyższej, a mianowicie: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, wojny, działań i aktów organów państwowych lub innych okoliczności niezależnych od Stron.
13.2. Strona, która nie może wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Oferty, musi niezwłocznie, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, powiadomić drugą Stronę na piśmie, przedstawiając dokumenty potwierdzające wydane przez właściwe organy.
13.3. Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za czasowe awarie i przerwy w działaniu zasobów internetowych, usług komunikatorów internetowych (komunikatorów) Kontrahenta oraz spowodowaną przez nie utratę informacji.

14.Inne warunki
14.1. Strony przyjmują do wiadomości, że jeżeli którekolwiek z postanowień Oferty stanie się nieważne w okresie jej obowiązywania z powodu zmiany przepisów, pozostałe postanowienia Oferty są wiążące dla Stron w okresie obowiązywania Oferty.
14.2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wynik korzystania lub użyteczność świadczonych Usług. W przypadku rozbieżności pomiędzy składem Usług świadczonych na podstawie obowiązującej Umowy Ofertowej a potrzebami Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
14.3 Klient potwierdza, że ​​wszystkie warunki niniejszej Oferty są dla niego jasne i akceptuje je bezwarunkowo iw całości.
14.4. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i innych usługach Zleceniobiorcy i (lub) jego partnerów za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS na adres/numer telefonu podany przez Zleceniodawcę. Zgoda ta jest wyrażona na czas nieokreślony i jest ważna do czasu otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o odmowie wysłania na adres e-mail Wykonawcy.
14.5. Po zawarciu Umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do samodzielnego monitorowania zmian warunków Umowy, które mogą zostać zaakceptowane przez Wykonawcę jednostronnie. Jednocześnie kontynuowanie uczestnictwa w spotkaniach/wydarzeniach lub otrzymywanie jakichkolwiek innych usług Wykonawcy będzie traktowane przez strony jako zgoda Zamawiającego na zmiany zawarte w Umowie. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, Zleceniodawca zobowiązuje się do natychmiastowej rezygnacji z usług Wykonawcy.
14.6. Podczas rejestracji w Serwisie Klient podaje następujące dane: nazwisko, imię, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Przekazując Kontrahentowi swoje dane osobowe, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Kontrahenta, w tym w celu realizacji zobowiązań Kontrahenta wobec Klienta wynikających z niniejszej oferty publicznej, promocji towarów i usług przez Kontrahenta, przeprowadzania ankiet elektronicznych i sms , monitorowania wyników akcji marketingowych, obsługi klienta, kontroli satysfakcji klienta, a także jakości usług świadczonych przez Kontrahenta.
14.7. W trakcie świadczenia Usług Klient dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie i dodanie numeru telefonu komórkowego Klienta do czatu grupowego w usłudze komunikatora internetowego (komunikator), a także na wyświetlanie danych osobowych Klienta w czacie grupowym komunikatora zgodnie z warunkami danego komunikatora. Klient rozumie, że numer telefonu komórkowego będzie widoczny dla innych członków czatu grupowego.
14.8. W trakcie świadczenia Usług Klient w celu poprawy jakości Usług dobrowolnie udziela Zleceniobiorcy zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: nazwisko, imię, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek oraz imię dziecka i Klienta, nagranie głosu i mowy Klienta i jego dziecka. Zgodnie z art. 152.1 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, art. 152.2 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, Klient zapewnia Wykonawcy dobrowolną zgodę na
gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie wizerunku Klienta i jego dziecka, faktów oraz informacji o życiu prywatnym Klienta i jego dziecka.
14.9. Akceptując Ofertę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizację, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych w okresie Umowy, a także w ciągu 3 (trzech) lat od dnia rozwiązania Umowy.
14.10. Kontrahent ma prawo do korzystania z technologii „cookies”. Cookies nie zawierają informacji poufnych. Klient niniejszym wyraża zgodę na zbieranie, analizę i wykorzystywanie plików „Cookies”, w tym przez podmioty trzecie w celu generowania statystyk i optymalizacji przekazów reklamowych.
14.11. Wykonawca otrzymuje informację o adresie IP odwiedzającego Stronę. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego.
14.12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Klienta w Serwisie w formie publicznej.
14.13. Zleceniobiorca ma prawo do nagrywania rozmów z Klientem w trakcie świadczenia Usług. Jednocześnie Kontrahent zobowiązuje się do zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do informacji otrzymywanych podczas rozmów telefonicznych.
14.14. Przetwarzanie danych osobowych Klienta realizowane jest przez Wykonawcę z wykorzystaniem baz danych na terenie Federacji Rosyjskiej.
14.15. Akceptując Ofertę Zleceniodawca dobrowolnie wyraża zgodę Zleceniobiorcy na wykonanie wizerunku Zleceniodawcy i/lub jego dziecka na sprzęcie fotograficznym, audio, wideo w trakcie świadczenia Usług i/lub podczas zajęć, webinariów, spotkań lub innych wydarzeń w ramach Okres Testowy i/lub okres świadczenia Usług metodą „Abonamentu”. Akceptując Ofertę Klient dobrowolnie udziela również Zleceniobiorcy nieodpłatnej zgody na wykorzystanie, rozpowszechnianie i umieszczanie w Internecie poszczególnych nagranych fragmentów wideo uzyskanych w wyniku uchwycenia wizerunku Klienta i/lub jego dziecka na zdjęciu, sprzęt audio, wideo w trakcie świadczenia Usług i/lub podczas zajęć, webinariów, spotkań, spotkań lub innych wydarzeń w Okresie Testowym i/lub w okresie świadczenia Usług z wykorzystaniem metody „Subskrypcja” w celu wykorzystania tych danych/informacji w celach marketingowych i informacyjnych, a także w celu promocji Usług Zleceniobiorcy. Klient ma prawo cofnąć wskazaną zgodę poprzez przesłanie Wykonawcy pisemnego wniosku o cofnięcie danych osobowych Klienta i/lub dziecka Klienta.
14.16. Przyjęcie przez Zleceniodawcę niniejszej Oferty oznacza zgodę Wykonawcy na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego imienia i nazwiska wraz z komentarzami, odpowiedziami na pytania, punktami widzenia w sposób nie zabroniony przez prawo w przypadku publicznego wyświetlania, odtwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku i nagrania wideo z jego udziałem.
14.17. Niniejsza Oferta nie jest reklamą produktów dla dzieci.
14.18. Warunki Oferty są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Kwestie nieuregulowane w Ofercie będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

15. Dane Wykonawcy i dane kontaktowe
Yukids LLC
NIP 7707454940
Skrzynia biegów 770701001
PSRN 1217700316360
Adres prawny: Federacja Rosyjska, 107031, Moskwa, vn.ter.g. Miejski Okręg Tverskoy, ul. Dmitrovka B., 32 budynek 4, pok. VII, pl. dziesięć

Dane bankowe:
Numer konta 40702810514500034142
Nazwa banku:
PUNKT BANKU PJSC „FC OTKRITIE”
BIC:
044525999
Miasto:
Moskwa
Kor. sprawdzać:
30101810845250000999
Strona internetowa: www.ukidsacademy.com
E-mail: info@ukids.academy